Opinie

Cerberus, driekoppige kwaadaardigheid

Cerberus is in de Griekse mythologie de driekoppige bewaker die zorgt dat niemand het dodenrijk kan verlaten Vandaag staat het synoniem voor iemand die als een kwaadaardige geketende hond trouw zijn meester dient. Voorbeelden hiervan zijn:

  1.  De Trias Politica, volgens Montesquieu de symbiose van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Dit zou tot onderlinge controle en bescherming van de burger moeten leiden. Het faalt waarbij zij zelf hun legitimiteit te grabbelen hebben gegooid. Zo gaan eens eminente instituten als de Raad van State en de Hoge Raad in de vermeende klimaatcrisis op de stoel van de volksvertegenwoordiging zitten, en verloren daarmee hun maagdelijkheid.
  2. De EU, met haar Europarlement, de Europese Commissie en de Raad van Europa. Ook bedoeld om machtsmisbruik te beteugelen maar de zit ieder er voor zichzelf. Nepotisme derhalve.
  3. De rechtstaat, waar internationaal recht boven Europees recht is gesteld, en Europees recht boven nationaal recht. Een uitholling dat megalomane politici graag gebruiken. Het volk buiten spel zoals bij het Pact van Marrakesh.
  4. De handhavingsmachten politie, het militaire bestel en haar marechaussee, en de (particuliere) ordediensten. Eveneens bedoeld om de samenleving te stroomlijnen, maar vormen de facto elk een eigen macht in de staat.
  5. De drie echte drijfveren die Westelijk en Midden Europa tot een totalitair systeem dwingen. In casu de EU/Euro en daaraan gekoppeld de Transferunie, de welhaast misdadige massa immigratie die de Europese cohesie ernstig verzwakt, en de vigerende klimaat- en natuurwaanzin.

Een open EEG vervangen door de totalitaire EU

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) was een uniek samenwerkingsverband van gelijkwaardige partijen, welke in 1967 uitgroeide tot de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Hiermee kreeg het beste dat post-WOII Europa heeft voortgebracht gestalte. Stabiliteit en saamhorigheid tussen min of meer gelijkwaardige partijen, door onderlinge economische samenwerking met verplichtingen. Immers, onderlinge oorlog veroorzaakt slechts schade. En dus de juiste weg naar een vredelievend zich vebonden voelend Europa.

Echter, zoals George Orwell al eerder onderkende, corrumpeert macht en meer macht corrumpeert nog meer. Die drang naar meer centrale macht leidde in 1993 tot het Verdrag van Maastricht, waarbij de toen stabiele EEG werd omgedoopt tot de Europese Gemeenschap (EG, 12 landen) met een gemeenschappelijkede Euro. Dat was handig voor de burger om prijzen te vergelijken. In 2009 leidde het Verdrag van Lissabon al marchanderend en schofferend naar de Europese Grondwet. en werd binnen het politieke machtsdenken gedacht dat dit het fundament was voor integratie en stabilisatie der volkeren. Frankrijk en Nederland stemden per Referendum tegen, waarna in landen als Portugal geen referendum mocht worden gehouden. Maar met een cosmetisch kaftje werden de democratische volkswensen in de democratische afvalbak gestopt. Praktijkervaring voor later, zoals zou blijken.

Een vrij en stabiel Europa, hoe anders liep het.

De invoering van de euro kostte door domheid de Nederlandse spaarder 10%. Het was de opmaat naar de huidige Tranferunie, de geldpomp van Noord naar Zuid om de Euro in stand te houden, nodig om de verschillen in culturele en economische systemen binnen diezelfde unie te compenseren. Redden van de nationale munt door middel van devaluatie, het traditionele redmiddel voor een land, kon niet meer. Want die was er niet meer, dus maar geldverschaffing om de Euro te redden. Hiervoor werden de gemaakte Europese begrotingsafspraken en het stabiliteitspact op alle fronten geschonden. Gelegaliseerd vanwege de woekerende Eurocrisis veroorzaakt door malafide banken. Het bijdrukken of genereren van niet bestaand geld was verboden, maar inmiddels heeft de Europese Centrale Bank (ECB, Draghi, hoeder van de Euro) een slordige €2,400 miljard verdampt door het opkopen van sterfhuisobligaties van zuidelijke banken. Geld kwam uit het niets en verdween in het niets. Zomaar foetsie.

Inmiddels kan de EU niet alleen worden gezien als het echte gevaar voor Europese stabiliteit, maar is ook de opmaat naar een totalitair systeem. Dat kennen we ook uit boevenstaten. Het volstrekt non-transparante beleid, de politieke benoemingen van de EC, het machteloze en om fraude smekende EP, de mateloze regelzucht, het nepotisme, het helpt daar niet bij. Nog zorgelijker is dat de echte macht in de EU ligt bij de netto ontvanger Frankrijk en het om meer immigratie roepende Duitsland.

Groot Brittannië begrijpt dat en gaat Brexit, Nederland als braafste jongetje vraagt niet of, maar hoeveel migranten moeten worden opgenomen en hoeveel er aan de EU betaald mag worden. Om vervolgens de kamer te worden uitgezet als er om een baantje wordt gebedeld. Mooier is het niet.

De voltreffer van Cruijff ‘als je het weet dan zie je het ook’ begint inmiddels bij de kiezer te landen. Boeren, de Bouw, het Onderwijs en de Zorg rammelen inmiddels aan de poorten van het Binnenhof. Eerder ging het bij de politie om louter minder werk en meer beloning, zoals de oude communisten ook riepen om lagere prijzen en hogere lonen. Maar nu gaat het om meer, het gaat om de waanzin van een zich steeds duidelijker manifesterend totalitair systeem. Wat we zien is een regering die in internationaal verband ogenschijnlijk vrijblijvend wat mee praat, dit moet vertalen in nationale wetgeving, dan doet of haar neus bloedt om vervolgens door de rechter te worden gedwongen de afspraken na te komen. Immers internationaal gaat boven Europees, gaat boven nationaal belang. Klimaat, de Euro, massa-immigratie en nu het poepend vee.

Klimaatreligie en andere crisissen. Als Christen zonder Godsbeleving heb ik een actieve herinnering aan een straffend Opperwezen en de dreiging van hel. De basis van veel religies met nare voorbeelden. Religies zijn in feite sociale regulators, om de in principe slechte individuele mens als groep te laten acteren om deze slechtheid in toom te houden. Een sturend systeem dat vastigheid biedt…mits je binnen de clan blijft en gehoorzaamt aan de zelfbenoemde messiassen. Die naar eigen zeggen worden aangestuurd door het Opperwezen. Niet luisteren, dan wacht de hel, en dat schijnt geen pretje.

Elke religie heeft een bovenaardse leider, zelfs het boeddhisme. Meer primitieve religies hebben een natuurfenomeen als basis. Zo is ook de vermeende klimaatopwarming de basis voor een religie geworden.  Let wel, niet de gedachte dat ieder zinnig mens zich zorgen dient te maken over de ongebreidelde toename van de bevolking die de natuur en het landgebruik verandert, en grondstoffen uitput door troep te produceren waarvan de restanten achteloos worden gedumpt. Denk aan plastics, chemicaliën maar ook kernfusie centrales, windmolens en zonnepanelen. De mens is daaraan schuldig, en duurzaam is ons aller verantwoordelijkheid. Maar als je zelf denkt te deugen, gelooft dat de wereld ten onder gaat, en anderen dus daarvoor moeten worden bestraft, is dat kwaadaardig sektarisch. Totalitair denken. Kinderen bewust maken van de troep is goed, kinderen indoctrineren en doodsbang maken met het Eind de Tijden is niets minder dan geestelijke mishandeling.

Tegelijkertijd met genoemde exponentiële toename van bevolking, welvaart en gebruik van grondstoffen zagen we tot 15 jaar terug een beperkte opwarming, zoals er altijd koude en warme perioden zijn geweest. De Bijbel spreekt over magere en vette jaren. Daarin spelen de oceanen, ons zonnestelsel, de kosmos, de kernfusie activiteiten van de zon en vulkanisme een rol. Daarnaast de atmosfeer met haar weersbewegingen en nuttige groeigassen als waterdamp, methaan, stikstof en ook CO2. Waarbij historisch vrijwel altijd de CO2 verandering achter loopt op de temperatuur. Voor catastrofale ontwikkelingen is geen enkele aanwijzing.

Fixatie op CO2 wordt de basis van het klimaatgeloof. Het vloeit voor uit een publicatie van de toen net gepromoveerde Michael Mann, die -naar nu is aangetoond- fraudeerde met een relatie tussen exponentieel stijgende temperatuur en CO2 . Voor Al Gore aanleiding dit te visualiseren in diens een Inconvenient Truth. Een soort Scientology met een wetenschappelijk bureau en nu ook een aanbeden kindorakel, dat profeteert dat we rond 2030 allemaal naar de eeuwige jachtvelden gaan en dat is uw schuld.

Epische apocalyps beelden verontrusten het publiek en overheden, de VN bij monde van het IPCC (International Panel for Climate Change). Nederland committeerde zich, resulterend in een Nederlandse klimaatwet die tot 2050 zo’n €1,000 miljard gaat kosten. Om een catastrofale klimaatkanteling rond 2030 te voorkomen. De IPCC modellen zeggen dat Nederland door deze wet rond het jaar 2100 wereldwijd 0,00003oC meer afkoeling kan afdwingen. En dat kan wel 0,2oC worden als de hele wereld meedoet met groeigas-neutraal te zijn. Rusland, India China en de USA doen niet mee, arme gebieden als Afrika zijn bereid emissie aflaten te verkopem. Europa staat dus alleen. Het grote succes van de klimaatconferentie in Madrid was dan ook dat vrijwel alle beslissingen zijn doorgeschoven, te beginnen naar volgend jaar in Dublin.

Totalitair denken

Duurzaam en klimaatdeugen behoeven duurzame energie zoals het opstoken van bossen, windmolens en zonnepaneelakkers, waarvoor heel veel subsidie wordt verstrekt, met meer CO2, minder zekerheid en meer afval. Kernfusie wordt elders gezien als de enige oplossing om de welvaartsuitbreiding mogelijk te maken Landschapsaantastingen door molens en panelen vallen onder de Crisis- en Herstelwet, waarmee lokale overheden en burgers buiten spel zijn gezet. Een wet die bedoeld was om de woningbouw te stimuleren, mede nodig om prioriteithouders te huisvesten, immigranten derhalve.  Het is een volgende stap in een totalitair systeem, waarbij bezwaar slechts mogelijk is bij de Raad van State. Een politiek gestuurd bedrijf dat alleen let op procesfouten, maar de inhoud niet test. Totalitair derhalve. Diezelfde Raad van State die bepaalde dat koeien alleen met vergunning in de wei mogen poepen en anders moesten verdwijnen of in de stal blijven. Iets met nitraat en ammoniak, waarover Remkes dan weer vaststelt dat het beter is koeien te laten grazen. Maar dat wist (bijna) iedereen al.

Gebaseerd op totalitaire nitraatwet, gedwongen door Europese regelgeving om stikstof allergische plantjes te beschermen Plantjes die elders uitstekend gedijen. Een non-probleem derhalve. Rond de 160 versnipperde Natura2000 gebiedjes is altijd wel een boer te vinden met poepende beesten en mest. Hoe erg dat is wordt uitgerekend met een geheim rekenmodel van het RIVM, dat ook nog eens de opname van stikstof in de graasgebieden niet meeneemt. Verblind rent Nederland met de fanfare mee en als voorbeelddeuger ben je dan ook nog veel strenger. Feestelijk ondersteund door de Raad van State en de Hoge Raad.

Toch is dat nog niets vergeleken met de zorgelijke klimaatwaanzin, een tussen de oren van kinderen gepropt geloof. Het onderwijs en de media doen driftig mee aan deze kindermishandeling. Het Europees Parlement heeft zelfs de Klimaat Noodtoestand afgekondigd. Specifiek aan een noodtoestand is het legitimeren van maatregelen buiten de vigerende wetgeving om. Wat Nederland betreft betekent dit ook hier dat slechts de Raad van State of de Hoge Raad de procedures -niet de inhoud- kan toetsen. De recente inwilliging door de Hoge Raad inzake de Urgenda eis voor harde uitstoot-reductie maatregelen is indicatief hoe noodwetgeving een totalitair systeem ondersteunt.

Een volgend totalitair dingetje is de verbijsterende massa immigratie. Daar kan niemand in de EU tegen procederen, het is gebaseerd op internationale wetgeving, welke het Europees recht en daarmee het nationaal recht buitenspel zet. Het Pact van Marrakesh is hierin leidend, een idee van de VN, het orgaan dat gedomineerd wordt door daarbij belang hebbende en vaak corrupte landen. Het Referendum over het Pact van Marrakesh was een hemeltergend toneelstuk. Voormalig StaS Harbers presteerde het om in het parlement te verklaren dat ‘we niet weten wie het zijn, zij derhalve een identiteit mogen bedenken, zij op grond daarvan een paspoort krijgen, waarmee ze kunnen terugkeren naar hun land van oorsprong’. En dus voldoen aan het VN verdrag. Om vervolgens de massale, illegale en ongecontroleerde gevolgen op het bordje van het individu te schuiven met de Crisis en Herstelwet in de hand. En dan nitraat opvoeren om boeren te dwingen land af te staan, dat om te katten naar bouwgrond voor sociale huurwoningen toegewezen aan prioriteitsgevallen. En laat het merendeel nu herenigende migrantenfamilies zijn.

Referendum. Een referendum dan?. Dat over de Europese grondwet leverde een denderend Nee op, maar werd met een ander kaftje gewoon goedgekeurd. De referenda over het Oekraïneverdrag (61% tegen) en de Sleepwet gaven een heldere uitslag, maar het parlement besloot dit te negeren en toch groen licht te geven. Toch wel verrast door de democratie en haar afwijzen van de regering, besloten de democraten van ’66 dat u te dom bent voor democratie. En trok met de VVD, CDA en CU de stekker er uit. Remkes deed nog een poging door een Correctief Bindend Referendum voor te stellen, hetgeen werd verworpen met steun van GL. De Raad van State acht zo’n referendum noodzakelijk voor de democratie en de rechtstaat. Maar tja, dat is ook maar een mening.

Vooralsnog is Cerberus nog niet beteugeld in diens verdedigen van het totalitair Europees systeem. Hotel California maar dan kwaadaardig.

You Might Also Like