Onze missie

In september 2015 had het Burgercomite Nederland haar eerste vergadering in het hart van de democratie, Den Haag, in december 2015 werd de Stichting Burgercomité Nederland (SBCNL) notarieel vastgelegd.

Het begon als los zand met de vele vrijwilligers die zich hadden aangemeld bij o.a. GeenPeil en Burgercomite-EU. Zij hielpen bij het effectief opzetten van het (tweede) raadgevend Oekraïne referendum, een volgend eclatant succes voor de democratie.

Het groepje gedreven vrijwilligers groeide, bijna vanzelfsprekend werden samen activiteiten georganiseerd. Een geolied vrijwilligers comité als vriendenclub.

De stichting stelde zich ten doel het stimuleren, ondersteunen en initiëren van democratische processen. Nog steeds zijn we vrijwilligers en doen wij, zijnde een gemêleerde sociale afspiegeling van de samenleving, de werkzaamheden tussen alle drukke bedrijvigheden door. Wij willen dat de democratie weer dichter bij de burger komt te liggen. Veel politici zijn vergeten dat ook zij buiten het circus gewone burgers zijn, en dat zij slechts mogen uitvoeren waarvoor zij zich hebben laten verkiezen. De burger als ultieme baas. Wij geloven dat vergaande democratisering leidt tot betere aansluiting van het door onze overheden gevoerde beleid bij diezelfde burgers.

Het houden van referenda over belangrijke kwesties is hierin slechts een volgende stap in de verdere democratisering van de samenleving. Wij achtten de burger mondig en geïnformeerd genoeg om deel te nemen aan het besluitvormingsproces middels referenda.

Onze huidige democratie dient zich aan te passen aan het wegvallen van de traditionele zuilen en aan het veel hogere opleidingsniveau van burgers. Door de ontwikkeling van de communicatietechnieken kunnen burgers zich steeds beter informeren omtrent allerlei belangrijke onderwerpen, zoals de situatie rondom Oekraïne, het vluchtelingenvraagstuk en veiligheid. Rond 1850 waren het nog de benoemde burgemeesters, omroepers en couranten van een aantal dagen oud die de burgerij voorschotelden wat ze dienden te weten. Na de tweede wereldoorlog waren het de couranten en de ‘verzuilde’ omroepen die de burgerij op eigen wijze informeerden. Vandaag informeert de burger zichzelf vooral via sociale media.

Wij vinden dit een gezonde en goede ontwikkeling, die kan conflicteren met de vigerende mores. De steeds beter geïnformeerde burger wil meer te vertellen over het overheidsbeleid dat hem/haar direct raakt. Dit verklaart dat wij, samen met partners, in vrij korte tijd twee referenda hebben helpen realiseren met burgers die graag willen meespreken over onderwerpen die in eerste instantie door het parlement zijn doorgedrukt. Teleurgesteld zijn we dat wegwerp- inlegvelletjes hier het antwoord op zijn, wel maakt dat ons strijdbaarder.

In de samenleving is een sterke meningsvorming het ontstaan over enkele politieke onderwerpen, waaronder integratie, de stabiliteit van de EU en het vluchtelingenvraagstuk. Meningen lopen sterk uiteen, nopen burgers tot actie nopen, waarbij groepen burgers zowel tegenover elkaar als de overheid komen te staan. In toenemende mate agressief, een trend die wat ons betreft alleen maar doorbroken kan worden door betrokken burgers meer invloed te geven op een dienende overheid.

Wij, als vrijwilligersgroep uit Den Haag die zowel het Oekraïne- als het Sleepwet raadgevende referendum mede hebben mogelijk gemaakt, gaan hiermee verder, versterkt door de houding van een onbetrouwbare overheid. Ter wille van een sterkere democratie en de weldenkende burger. Het raddraaier roeptoeteren laten we aan anderen over.

Op stapel staat, naast het Donorreferendum, het Raadgevend Referendum over de Wet Intrekking Wet op het Raadgevend Referendum. Te moeilijk, dus noemen wij dit het Kliko-referendum, een verwijzing naar de politieke afvalbak waarin uw miljoenen stemmen zomaar (kunnen) worden gedumpt.

Doe mee.

Namens alle vrijwilligers van Burgercomité Nederland bedankt !

Missie in een notendop: 

Het versterken van democratische processen 

Uitgangspunten

 • Met u vormen wij het democratisch Nederland;
 • Het politieke partijkartel moet worden opengebroken;
 • Wij zijn geen politieke partij, wel bezorgde burgers met een mening;
 • Wij geloven in de kracht van de individuele mens.

Wij zijn een partij onafhankelijk vrijwilligerscollectief dat streeft naar

 • daadwerkelijke medezeggenschap op Europees, nationaal en regionaal niveau;
 • meer betrokkenheid met, en invloed op, zaken die ons bestaan raken;
 • meebeslissen, alsmede het versterken van de democratie.

Met u willen wij

 • de oplegging van ongewenste wetten en maatregelen voorkomen c.q. terugdraaien;
 • ieder betrekken bij beslissingen over onze toekomst;
 • de soevereiniteit en identiteit van Nederland binnen een cultuurrijk Europa behouden

Dat doen wij door

 • pro-actief de politiek te confronteren met ongevraagde adviezen;
 • pro-actief ondersteunen van referenda;
 • te acteren als opiniemakers op fora, bijeenkomsten en in de media.