Onze missie

 

Den Haag september 2015 daar ligt de basis van het ontstaan van Burgercomité Nederland.

Het begon met de vele vrijwilligers die zich hadden aangemeld bij o.a. Geenpeil en Burgercomite EU betreffende helpen bij het voor elkaar krijgen van het referendum en of dat gelukt is…

Het groepje gedreven vrijwilligers in het hart van de democratie als we het zo mogen omschrijven groeide en groeide. Spontaan en bijna vanzelfsprekend werden activiteiten georganiseerd en effectief met elkaar overlegd alsof het een geoliede machine was in plaats van een vrijwilligers comité.

December 2015 werd besloten om met de vaste kern de stichting Burgercomité Nederland op te richten, met als doel het stimuleren, ondersteunen en initiëren van democratische processen. Nog steeds zijn we vrijwilligers en doen wij (met een zeer gemêleerde groep mensen die een prachtige afspiegeling is van de samenleving zoals die anno nu is!) alle werkzaamheden tussen alle drukke bedrijvigheden van een ieder door. Wij willen dat de democratie weer dichter bij de burger komt te liggen. Veel politici vergeten te vaak dat ook zij na vijf uur burgers zijn en dat zij mogen uitvoeren waarvoor wij hen met elkaar gekozen hebben. Wij geloven erin dat vergaande democratisering ertoe zal lijden dat het door onze overheden gevoerde beleid meer zal aansluiten bij hetgeen de burgers zouden wensen. Het houden van referenda over belangrijke kwesties is voor ons een eerste stap in de volgens ons noodzakelijke democratisering van onze samenleving.

Wij achtten de burger mondig en geïnformeerd genoeg om deel te nemen aan het besluitvormingsproces middels referenda.

Onze huidige democratie moet aangepast worden aan de gevolgen van wegvallen van de zuilen en veel hogere opleidingsniveau van de burgers. Door de ontwikkeling van de techniek, en met name die van de media zijn de burgers steeds beter in staat om zich goed te informeren omtrent allerlei belangrijke onderwerpen, zoals de situatie rondom Oekraïne en het vluchtelingenvraagstuk. In 1848 waren het de benoemde burgemeesters, omroepers en de couranten van een aantal dagen oud die de burgerij voorschotelden wat ze dienden te weten. Na de tweede wereldoorlog waren het de couranten en de omroepen van de zuilen die de burgerij informeerden op een wijze die bij de eigen zuil paste. Tegenwoordig informeert de burger zichzelf via sociale media en de omroepen veelal minder ideologisch bepaald zijn.

Wij vinden dit een gezonde en goede ontwikkeling, maar ook een ontwikkeling die kan leiden tot een conflict met de huidige situatie. Wij constateren dat de steeds beter geïnformeerde burger ook graag wat meer te vertellen wil hebben over het beleid dat door de overheid gevoerd wordt. Wij voelen ons hierin gesterkt door het feit dat wij, samen met partners, in vrij korte tijd een referendum voor elkaar hebben weten te krijgen door 471.000 verklaringen te verzamelen van burgers die graag willen meespreken aangaande een onderwerp dat in eerste instantie door onze Tweede Kamer is afgedaan als een hamerstuk.

Ook constateren wij dat in de samenleving een sterke meningsvorming aan het ontstaan is met betrekking tot enkele politieke onderwerpen, waaronder het integratievraagstuk, de EU en het vluchtelingenvraagstuk. Wij constateren dat in onze samenleving de meningen omtrent deze onderwerpen sterk uiteenlopen en dat onderwerpen zijn die burgers tot actie nopen, waarbij groepen burgers tegenover elkaar en tegenover de overheid komen te staan. Vaak gebeurt dit vreedzaam, maar in toenemende mate agressief. En dat is een trend die wat ons betreft alleen maar doorbroken kan worden door betrokken burgers radicaal meer invloed te geven op het beleid van een dienende overheid.

Wij, als vrijwilligersgroep uit Den Haag die mede het referendum op 6 april 2016 hebben mogelijk gemaakt, hebben besloten te gaan strijden voor bij de tijd brengen van onze democratie, het liefst voordat groepen ontevreden en door de politiek en media genegeerde burgers met elkaar op de vuist gaan. Strijd u met ons mee? 

sbnl_bestuur2016

Namens alle vrijwilligers van Burgercomité Nederland bedankt !

Het bestuur.

Rui, Wim en Willem
Den Haag 2016